Koji su koraci ciklusa dušika?

UIG putem Getty Images/Universal Images Group/Getty Images

Koraci ciklusa dušika su fiksacija dušika, nitrifikacija, amonifikacija i denitrifikacija. Tijekom prvog koraka, fiksacije dušika, posebne bakterije pretvaraju plinoviti dušik u amonijak koji koriste biljke. Drugi korak, nitrifikacija, uključuje pretvaranje amonijaka u nitritne ione koje biljke uzimaju kao hranjive tvari.Nakon što su živi organizmi iskoristili dušik, sljedeći korak u ciklusu je amonifikacija, u kojoj bakterije koje se raspadaju pretvaraju otpadne spojeve bogate dušikom u jednostavnije spojeve.

Posljednji korak u ciklusu dušika je denitrifikacija, gdje bakterije pretvaraju jednostavne spojeve dušika natrag u dušikov plin, koji se zatim vraća u atmosferu i ponovno započinje ciklus. U ovom ciklusu biljke apsorbiraju dušik, a zatim životinje konzumiraju biljke. Kada bakterije razgrađuju životinje, dušik se oslobađa natrag u tlo, što dovodi do kontinuiranog i ponavljajućeg ciklusa. Dušik se pretvara u različite kemijske oblike, pri čemu se u ciklusu koriste i biološke i nebiološke metode.

Dušik je najzastupljeniji i najvredniji plin za sve organizme na Zemlji. Postoji u proteinima koji su građevni blokovi života među ljudima i svim drugim organizmima. Iako je dušik sastavni dio zraka, on nije u upotrebljivom obliku; zato bakterije trebaju pretvoriti atmosferski dušik u spojeve koje živa bića mogu koristiti, a taj proces je ciklus dušika.